Algemene Verhuurvoorwaarden
Stichting De Nieuwe Banier Rotterdam

1. Definities
2. Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden
3. Huur
4. Wijziging of Annulering
5. Gebruik van gehuurde ruimte(n)
6. Catering
7. Technische faciliteiten
8. Betaling
9. Huisregels
10. Aansprakelijkheid
11. Overmacht
12. Ontbinding van de (huur) overeenkomst
13. Toepasselijk recht bij geschillen

1. Definities

 • Algemene voorwaarden Stichting De Nieuwe Banier: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(n), materialen en/of faciliteiten van Stichting De Nieuwe Banier hierna te noemen De Banier.
 • De Banier: De Banier, gevestigd aan de Banierstraat 1, 3032 PA, Rotterdam.
 • Huurder: diegene met wie De Banier een huurovereenkomst aangaat.
 • Huurovereenkomst: een tussen De Banier en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan De Banier toebehorende ruimte(n), materialen en/of faciliteiten.
 • Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van De Banier ruimte(n) huurt.
 • Ruimte(n): zalen die De Banier verhuurt aan derden.
 • Materialen: inrichting en technische faciliteiten die De Banier verhuurt bij de zaalhuur.
 • Catering: de door De Banier aangeboden consumpties voor, tijdens en na activiteiten in de gehuurde ruimte(n).
 • Seizoen: september tot en met augustus.
 • Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

Naar boven

2. Toepasselijkheid algemene verhuurvoorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door De Banier, in de breedste zin van het woord.
 • Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze Algemene Verhuurvoorwaarden De Banier.
 • De Banier heeft het recht de Algemene Verhuurvoorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.
 • De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website http://www.denieuwebanier.nl/verhuur/algemene-verhuurvoorwaarden/
 • Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit De Banier schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in aanvullende voorwaarden.

Naar boven

3. Huur

 • Een huurovereenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging per e-mail of ondertekening van de huurovereenkomst door de huurder en De Banier.
 • De Banier verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.
 • Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld en/of faciliteiten
 • Een reservering betreft een of meer zalen van De Banier en eventuele faciliteiten. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke zaal. De Banier behoudt zich het recht voor hier vanaf te wijken.
 • De huur van de ruimtes gaat per uur, per dagdeel of per twee of drie aaneengesloten dagdelen. Het is de huurder alleen toegestaan om van de gehuurde zaal gebruik te maken binnen de door De Banier vastgestelde dagdelen. Deze zijn vermeld op de website http://denieuwebanier.nl/zaalverhuur/.
 • Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
 • Activiteiten door de huurder die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen bij uitzondering in overleg eerder plaatsvinden dan vanaf de aanvangstijd van het gereserveerde dagdeel.
 • Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk is bevestigd door De Banier.
 • Voor de buiten het dagdeel vallende periode kan een meerprijs worden doorberekend.
 • Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten van de zaalhuur, materialen en/of faciliteiten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht. Gebruikt de huurder ruimtes, materialen of catering naast de gemaakte reservering dan brengt De Banier deze extra kosten in rekening op basis van nacalculatie.
 • De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website http://denieuwebanier.nl/zaalverhuur/reservering/ gepubliceerd
 • Structurele huurders dienen uiterlijk 2 maanden voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde tijd aan te geven of de structurele activiteit te willen voortzetten c.q. het contract te willen verlengen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoud De Banier het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren.
 • Huurovereenkomsten als genoemd in artikel 3.12 worden enkel aangegaan met een minimale afname van 40 weken per jaar. Indien de huurder minder huurperioden per jaar afneemt zal het restant worden doorberekend.

Naar boven

4. Wijziging of Annulering

 • Na het tot stand komen van een huurovereenkomst kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk wijzigen of annuleren. De huurder kan de datum van de zaalhuur, genoemd in de huurovereenkomst, eenmalig kosteloos wijzigen (binnen een half jaar).·
 • Bij annulering van deze gewijzigde huurovereenkomst, wordt 100% van de zaalhuur in rekening gebracht.
  Bij annulering tot twee weken voorafgaand aan de reserveringsdatum wordt 10% van de zaalhuur in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen twee weken en een week voor de reserveringsdatum wordt 50% van de zaalhuur in rekening gebracht.
 • Bij annulering tussen een week en 48 uur voor aanvang evenement wordt 100% zaalhuur in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang evenement wordt 100% zaalhuur en de kosten van catering en extra voorzieningen in rekening gebracht.

Naar boven

5. Gebruik van gehuurde ruimte(n)

 • Huurder dient aanwijzingen van directie en personeel van De Banier ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
 • Huurder dient zich te houden aan het door De Banier vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).
 • In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van De Banier.
 • Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
 • Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
 • Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van De Banier te worden gemeld.
 • Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.
 • Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan De Banier te melden en te vergoeden.
 • De Banier heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
 • Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stankverspreidende stoffen, tenzij hiervoor door De Banier schriftelijk toestemming is verleend.
 • Schoonmaak, opruimen herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
 • Roken is niet toegestaan in De Banier.
 • Activiteiten met een specifiek missionair karakter (bijbellessen/koranlessen of vergelijkbare lessen van een andere religieuze stroming) zijn niet toegestaan in De Banier. Hieronder vallen ook:
  •  activiteiten gericht op het werven van bewoners voor een bepaalde levensovertuiging
  • erediensten
 • Activiteiten met een politiek karakter, gericht op werving voor een specifieke politieke richting zijn niet toegestaan in De Banier.
 • Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die De Banier noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).
 • Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.
 • Het is de Huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
 • Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n)
 • Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden of medehuurders.

Naar boven

6. Catering

 • Gebruik van de horeca faciliteiten en catering zijn voor kosten van de huurder.
 • Het is de huurder niet toegestaan zichzelf te bedienen of diens gasten toegang te geven tot de bar of de keuken.
 • Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door De Banier schriftelijk toestemming is verleend.
 • De Banier is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.
 • Voor het gebruik maken van de catering van De Banier, dient minimaal één week vooraf te worden gereserveerd o.v.v. het aantal personen.
 • Tot 3 werkdagen voor aanvang van de huurperiode kan het aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte en/of catering worden gewijzigd. Bij wijzigingen buiten deze termijn gaat De Banier uit van het laatst gereserveerde aantal personen. Wanneer er meer personen aanwezig zijn dan bij de reservering is aangegeven, brengt De Banier dit is rekening op basis van nacalculatie.
 • Bij annulering van de (huur)overeenkomst gelden, met betrekking tot de gereserveerde catering, de specifieke annuleringsvoorwaarden van artikel 4.

Naar boven

7.  Technische faciliteiten

 • Wanneer de huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van De Banier dient dit ten minste 7 dagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.
 • De bediening of verplaatsing van beeld en projectieapparatuur van De Banier mag alleen geschieden door technici van De Banier. Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.
 • Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening zal op de huurder worden verhaald.
 • Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van De Banier.
 • Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

8. Betaling

 • Rekeningen van de zaalhuur, catering, technische faciliteiten en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij vooraf anders overeengekomen.
 • Huurovereenkomsten als genoemd in art 3.11 zullen maandelijks worden gefactureerd.
 • Indien de factuur door de huurder niet wordt voldaan is de huurder gehouden eventueel te maken buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten aan De Banier te betalen.
 • Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen.
 • De jaarlijkse huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 september.

Naar boven

9. Huisregels

 • Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en het vluchtplan en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. De huisregels en het vluchtplan zijn in iedere zaal leesbaar opgehangen.

Naar boven

10. Aansprakelijkheid

 • De Banier is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.
 • De Banier draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.
 • De Banier behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat De Banier aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.
 • De Banier is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers van De Banier.
 • Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra en Videma dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra en Videma of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten en vrijwaart De Banier geheel terzake van enige aanspraak van in dit artikel genoemden terzake van verschuldigde muziek auteursrechten uit hoofde van de muziek die huurder in de ruimte(n) van De Banier ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.
 • Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van De Banier te dulden.
 • De Banier zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd in 10.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.
 • Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden worden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan De Banier.
 • Indien een specifiek artikel van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 • Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.
 • Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade geleden door De Banier zullen op de huurder worden verhaald.

Naar boven

11. Overmacht

 • De Banier is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in het gas, elektriciteit, water, riool, verwarming, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, vertragingen in de aanvoer van gas, water en elektra, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Banier alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • De Banier behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Banier gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Indien De Banier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 • De Banier aanvaardt nimmer enige vorm van aansprakelijkheid direct of indirect inzake (zaak)schade door overmacht en verlies aan inkomsten van de zijde van haar klanten/huurders inzake het onderbreken, verlengen, verplaatsen, herhalen of opnieuw uitvoeren van enig welke opleiding, voorstelling, workshop, cursus, training of activiteit in het gehuurde.
 • De Banier is niet gehouden enige vorm van schadeloosstelling te voldoen aan de kant van de huurder, direct of indirect die verder gaat dan de termijn waarbinnen de overmacht in stand blijft en nooit verder dan het bedrag van zaalhuur welke met de klant/huurder overeengekomen is voor de duur van periode waarin de overmacht in stand blijft, zoals hier in artikel 10 beschreven.

Naar boven

12. Ontbinding van de (huur) overeenkomst

 • Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van De Banier is mogelijk indien er sprake is van:
  • het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
  • door huurder (of gebruikers) van het gehuurde.
  • overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan De Banier.
  • gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en).
  • het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan De Banier.
  • ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door huurder (of gebruikers).
 • De Banier zal dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Naar boven

13. Toepasselijk recht bij geschillen

 • In geval van geschillen tussen De Banier en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
 • Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van De Banier.