MEEBOUWEN EN PIONIEREN
In 2014 en 2015 hebben we als Bewonersbedrijf De Nieuwe Banier een stevig fundament neergezet, zowel in het gebouw (organisatie, beheer, vrijwilligersbeleid, etc.) als daarbuiten en dat geeft ons de basis om in 2016 en de volgende jaren door te bouwen aan het Bewonersbedrijf. Daar waar bewoners en vrijwilligers gesterkt worden in hun capaciteiten zodat ze steeds meer zelf doen en weerbaar worden om de ‘veranderende’ samenleving - en dus de wereld - het hoofd te bieden. De Nieuwe Banier is in mei door de gemeente verkozen als ‘Couleur Locale’. Dat wil zeggen dat wij als bewoners zelf het beheer en de programmering in ons ‘Huis van de Wijk’ in handen hebben en ook houden. In samenwerking met de welzijnspartij gaan we in de komende tijd de programmering op touw zetten, waarbij natuurlijk altijd voorop staat dat wat bewoners zelf kunnen en doen, ze dat ook blijven doen.

En nu is het ook tijd voor een volgende stap! We willen de organisatie verstevigen door meer bewoners van de Agniesebuurt in staat te stellen mee te denken en mee te beslissen over programmering, financiën, beheer, communicatie en nog veel meer. Hiervoor hebben we een nieuw organisatiemodel ontwikkeld.

HET ORGANISATIEMODEL – DE KRINGEN
We hebben gekozen voor een organisatiestructuur van kringen. Een kring zal bestaan uit mensen uit de buurt die, vanwege hun interessegebied en skills, willen aansluiten en meedoen in één van de kringen. Ook zal de kring bestaan uit minstens één van onze vaste vrijwilligers, die al belangstelling heeft getoond puur door de werkzaamheden die hij of zij reeds verricht in De Nieuwe Banier. Zo’n kring zal bestaan uit minimaal drie personen. Deze mensen bespreken alle zaken die zich voordoen binnen de competenties van die kring.

De kring zelf kiest haar voorzitter of ‘trekker’. Deze neemt tevens plaats in het bestuur, als algemeen bestuurslid. De ‘trekker’ is dus zowel projectmanager als bestuurslid en dat vergt dat diegene niet alleen zijn eigen kring vertegenwoordigt maar ook het grote geheel van De Nieuwe Banier in ogenschouw neemt. De kringen hebben een adviserende functie en hebben daarnaast een duidelijke uitvoerende taak van het beleid en de doelstelling van de kring.

Schematisch ziet het voornoemde er als volgt uit:

organisatie De Nieuwe Banier-kring
Er zullen waarschijnlijk zo’n zeven kringen komen. Wij denken hierbij aan in ieder geval aan de volgende kringen: 1. Bewoners 2. Financiën 3. Communicatie 4. Beheer 5. Programmering 6. Zelfverdieners 7. ... De kring bewoners: onderzoekt of bewoners zich kunnen vinden in de programmering, communicatievormen, etc. Zij zijn dus het eerste aanspreekpunt voor de bewoners. De kring beheer: houdt zich bezig met het goed functioneren van wat zich in het gebouw afspeelt. Hierin neemt de te benoemen leiding planning en productie* plaats. De kring financiën: houdt zich bezig met alle financiële aangelegenheden en beheer van de gelden. De trekker/voorzitter van deze groep is de penningmeester. De kring communicatie: houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met de communicatie met en tussen de bewoners, maar ook met anderen, die om welke reden dan ook De Nieuwe Banier en haar programmering willen volgen. De middelen, zoals nieuwsbrief, website, flyers, etc. vallen hier eveneens onder. De kring gaat zowel over de interne als externe communicatie. De kring programmering: houdt zich bezig met de programmering van (vooral) de nieuwe activiteiten in De Nieuwe Banier. Zij zoekt voortdurend naar nieuwe programma’s en andere mogelijkheden om de potentie van het gebouw De Nieuwe Banier ten volle te benutten. De kring zelfverdieners: houdt zich bezig met het uitrollen van de businessmodellen en onderzoekt nieuwe inkomstenbronnen. Een schematische weergave van de organisatiestructuur is als volgt:
organisatiemodel De Nieuwe Banier

De Raad van Advies wordt gevormd door mensen die vanwege hun specifieke kwaliteiten het bestuur gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over alles wat De Nieuwe Banier aangaat.

WIJ HEBBEN JOU NODIG!
Doel van dit organisatiemodel is dat iedereen kan meedoen, dat er blijvende inspraak gegarandeerd wordt, dat de kringen en bestuur, bestaande uit bewoners, vrijwilligers en belangstellenden, versterkt worden en we zo streven naar een ‘social community’. Als je affiniteit hebt met de doelstelling en de missie van De Nieuwe Banier, met het werkgebied van één van de
kringen én je bent bereid om je handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan! Je bent van harte welkom om jouw stem te laten horen. De organisatiestructuur geeft je in elk geval de mogelijkheid om mee te denken en te beslissen over het heden en de toekomst van De Nieuwe Banier.

GEÏNTERESSEERD?
Meld je dan aan!