In de Nieuwe Banier proberen we mooie dingen te organiseren voor alle wijkbewoners. Soms kan dat gepaard gaan met de nodige hobbels. De beste manier om de hobbels te overwinnen is er samen over praten. Wanneer u teleurgesteld bent, boos bent of een klacht heeft dan willen we graag met u praten over de  opmerkingen die u heeft over ons werk.

Klachtenregeling

Komt we er samen echt niet uit, en is na een onderling gesprek de lucht niet geklaard en uw onvrede niet naar tevredenheid weggenomen, dan kunt u uw klacht indienen bij ons bestuur.

Ons bestuur onderzoekt uw klacht, beoordeelt of die terecht is en geeft advies, gericht op een oplossing. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling via de telefoon.
Bij alle eventuele klachten hanteren we onderstaande klachtenprocedure.

 1. Klachtenregeling is van toepassing op alle door Stichting De Nieuwe Banier gefaciliteerde en/of georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten.
 2. Verantwoordelijke voor de afhandeling van klachten is het bestuur van de Stichting De Nieuwe Banier.
 3. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 4. Klachten over bijeenkomsten en activiteiten kunnen in eerste instantie aangegeven worden bij het Hoofd Planning en Productie van De Nieuwe Banier.
 5. Ook kunnen klachten worden ingediend bij info@DeNieuweBanier.nl
 6. Afhandeling van een klacht vindt plaats binnen een termijn van vier weken na dagtekening van de klacht.
 7. Binnen vier weken na dagtekening zal het bestuur van Stichting De Nieuwe Banier een voorstel doen naar de klager, over hoe Stichting De Nieuwe Banier het probleem denkt op te lossen. Is de klager akkoord met de inhoud daarvan, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
 8. Is de klager niet tevreden, dan zal Stichting De Nieuwe Banier wederom binnen vier weken na feedback op de voorgestelde oplossing een nieuw voorstel doen. Is de klager met deze inhoud akkoord, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
 9. Is de klager opnieuw niet akkoord, dan zal binnen vier weken een bemiddeling gestart worden door een onafhankelijke contactpersoon / mediator die door Stichting De Nieuwe Banier is aan te wijzen.
  Deze zal geheel onpartijdig de klacht bekijken en zijn / haar oordeel uitspreken.
 10. Beroep tegen de afhandeling van de klacht zal worden voorgelegd bij Advokatenkollektief Rotterdam.
  Het oordeel van dit bureau zal voor de partijen als bindend beschouwd worden.
 11. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zal de klager zich moeten wenden tot de kantonrechter.
 12. Antwoord op een klacht wordt in beginsel telefonisch afgehandeld en daarna schriftelijk aan de klant bevestigd. Hiervan wordt een kopie bewaard in het dossier.